dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

20. Divadelný Ďurkov 2020

Divadelný Ďurkov je regionálnou postupovou súťažnou prehliadkou. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Je to suťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla a zároveň aj súťažná prehladka amatérskych divadelných súborov dospelých a mládežníckych amatérskych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenančnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je mládež a dospelé publikum.Postupová súžažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Regionálneho kolo súťaže Divadelný Ďurkov

Termín súťaže11.03.2020 - KD Ďurkov

Termín uzávierky: 28.02.2020

Propozície a prihlášky:   http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

                                                                     http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divadlo-a-deti/

 

Šaffova ostroha 2020

Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

Termín súťaže: 29.03.2020 KD Bidivce

Termín uzávierky: 08.03.2020

Propozície a prihlášky: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/

 

Detské divadelné Košice 2020

Detské divadelné Košice sú krajskou postupovou súťažnou prehliadkou. Prezentujú sa tu výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Krajská postupová súťaž predchádza regionálnu súťažnú prehliadku v jednotlivých regiónoch. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Ďalej je to aj súťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti.

Krajská súťaž - 24. ročík Detské divadelné Košice - malá krajská scénicka žatva

Termín súťaže: 02.- 03.04.2020 v Divadlo Thália, Mojmírová 1, Košice

Termín uzávierky: 20.03.2020

Propozície a prihlášky:http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divadlo-a-deti/

                                                http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

 

66. Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. 

Regionálneho kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy v kategóriách IV. – V., detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

Termín súťaže: 22.04.2020 ZUŠ Bernolákova 26

 Termín uzávierky:08.04.2020

Propozície a prihlášky:http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/