dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

 
V súlade s §4 ods.(3) zák. č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečujeme ich šírenie na všetkých druhoch nosičov.
 
Informácie o povinnej osobe:
 
  1. Názov a sídlo
  2. Forma hospodárenia
  3. Dátum zriadenia
  4. Predmet činnosti
  5. Štatutárny orgán
  6. Vecné a finančné vymedzenie majetku
nájdete kliknutím na tento odkaz.
 
 
Ak chcete požiadať o informácie, môžete tak urobiť:
 
: osobne na adrese  Kultúrne centrum Abova                             
                                      Bidovce 206, 044 45 Bidovce
                                      Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
 
: telefónom                 055/ 6965 807, 0917 525 665
: e-mailom                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 
 
Nájdete tu taktiež povinne zverejňované Zmluvy, Objednávky a Faktúry.
 

 

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní vrátane príslučných lehôt

Kultúrne centrum Abova (ďalej le KCA) sprístupňuje informácie najmä ústne, písomne, nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotovenia odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácie tak, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti §5 ods.(1) zák.č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Žiadosť o sprístupnenie informácií ústne alebo telefonicky vybaví KCA neodkladne, ak ju má k dispozícií. V prípade ak žiadateľ považuje infomáciu za neúplnú, tak požiada KCA o písomné sprístupnenie imformácií a to na adrese Kultúrne centrum Abova, Bidovce 206, 044 45
Opravný prostriedok je možné podať prostredníctvom KCA alebo Košického samasprávneho kraja.
 
Platné predpisy, pokyny, inštrukcie, stanoviská podľa ktorých KCA koná sú k dispozícií na adrese KCA počas úradných hodín a na webovej stránke kulturaabova.sk
 
Žiadosť možno podať poštou, osobne v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 16:00, telefonicky alebo elektronickou poštou na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Z podania žiadosti musí byť zrejme:
 
- kto podáva žiadosť - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
- ktorých informácií sa žiadosť týka
- adresa pobytu alebo sídlo
 
KCA žiadosť o informáciu vybaví bezodkladne, ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 pracovných dní od jej podania. Ak nie je možné dodržať 8 - dňovú lehotu, bezodkladne sa to oznámi žiadateľovi s uvedeným dôvodom.
 
Sadzobník úhrad Kultúrneho centra Abova
Vyhotovenie fotokópii
čiernobiela tlač jednostranná A4  - 0,10 eur
čiernobiela tlač obojtranná A4       - 0,15 eur
farebná tlač jednostranná A4         - 0,15 eur
farebná obojstranná tlač A4           - 0,20 eur
 
Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.

Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú vždy bezplatne.

Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie: v hotovosti do pokladne KCA

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch, alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov. 

 

Informácie o podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti nájdete na tejto lokalite