dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok KCA

Pracovný poriadok KCA

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

           ...

        SMERNICE, ktorými sa riadi KCA

        Interná smernica č.1/2017

        - Poverenie pre zástupcu štatutára KCA ( riaditeľa)

         Interná smernica č. 2/2017

        - O prevádzkovom poriadku dopravy

         Interná smernica č. 3/2017

         - O poskytovaní náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách zamestnancov KCA a spolupracovníkov KCA

         Interná smenica č. 4/2017

         - O sociálnom fonde Kultúrneho centra Abova

         Interná smernica č. 5/2017

         - O obehu účtovných dokladov

         Interná smernica č. 6/2017

          - Pre vedenie účtovníctva

          Interná smernica č. 7/2017

         - Zabezpečenie vykonávania finančnej komtroly

         Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

          Interná smernica č. 1/2011

         - O zebezpečení stravovania

           

             ....

       SMERNICE KSK, ktorými sa KCA riadi

Smernica KSK č.2/2019 o verejnom obstarávaní

Limity VO od 1.1.2010 

Smernica KSK č. 1/2013 o oznamovaní majetkových pomerov vedúcich zamestnancov

 

          SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019

            zobraziť

  ...... 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018

             zobraziť

            ...

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

     zobraziť

             ...

          SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

               zobraziť

   ...

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROK 2017

     zobraziť