dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Kultúrneho centra Abova so sídlom v Bidovciach, jednej z 23 kultúrnych inštitúcií v Košickom kraji. Zriaďovateľ vypracúva a plní program rozvoja Košického samosprávneho kraja, vykonáva plánovacie činnosti, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady, využíva ľudské, prírodné a iné zdroje, vykonáva investičnú a podnikateľskú činnosť, zriaďuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, zúčastňuje sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, pomáha usporiadať vzťahy medzi sídelnými útvarmi v Košickom kraji, rozvíja výchovu a vzdelávanie, prezentuje a rozvíja kultúrne hodnoty, stará sa o ochranu pamiatkového fondu, koordinuje rozvoj cestovného ruchu, koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež, spolupracuje s obcami pri tvorbe programov rozvoja obcí, zúčastňuje sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a orgánmi iných štátov..

Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030):
https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/kultura/koncepcne-materialy/koncepcia_rozvoja_kultury_2019.pdf

Leták – infografika:
https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/kultura/koncepcne-materialy/infografika_koncepcie.pdf

 

                                                                             

                                                                                      

 

                                     


   

...